Följ VA SYD

Röktest i Åkarp

Nyhet   •   Dec 15, 2014 11:04 CET

Under hösten 2014 utförde VA SYD röktest på spill- och dagvattenledningar i Åkarp för att utreda översvämningsproblematik och för att säkerställa god miljö i området. Färgtester är nu nästa steg för att ge vidare resultat.

VA SYD arbetar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av ledningssystemen i våra medlemskommuner för att garantera en god och hållbar miljö. En del i arbetet är att undersöka och säkerställa att spill- och dagvattenledningarna är täta och korrekt kopplade.

När dagvatten (stuprör och spygatter) är felaktigt kopplade på spillvattenledning kan det medföra större risk för översvämning, då spillvattenledningarna inte är dimensionerade för att ta emot dagvatten. I andra fall när spillvatten (vatten från till exempel toaletter) är felaktigt kopplade till dagvattenledning innebär det att förorenat vattnet går ut i närliggande vattendrag, som i Åkarps fall är Alnarpsån.

Resultat av röktestet
Med hjälp av röktestet har vi effektivt och säkert kunnat analysera ett stort område och definiera vilka fastigheter som har felkopplingar och kräver ytterligare undersökning, på ett mycket snabbare sätt än med tidigare metoder.

Sammanlagt ca 300 fastigheter undersöktes, och resultatet visade att ett antal av fastigheterna hade kopplingar som inte var rätt eller som var okända; det vill säga man kunde inte fastställa hur ledningarna var kopplade och vidare undersökningar krävs. Vi kommer nu att kontrollera de fastigheter som av röktestet hade okänd koppling.

Så här går arbetet vidare
Som nästa steg utförs färgtester på de okända kopplingarna, för att ytterligare avgränsa vilka fastigheter som inte är rätt kopplade till ledningsnätet. Färgat vatten förs ner i stuprör eller toalett som följs ut i ledningsnätet för att se var problemen ligger. Fastighetsägare med felkopplade ledningar kommer att bli kontaktade av oss för att åtgärda felen. 

För mer information om undersökningarna i Åkarp, kontakta:
Annica Lindh, enhetschef, ledningsnätavdelningen,
tel. 040 – 635 01 15, e-post: annica.lindh@vasyd.se