Följ VA SYD

Ledningen i Lund rengörs genom kraftfull spolning

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 08:19 CEST

Nu har ledningen, som har varit avstängd sedan i april, genomspolats med drygt en tredjedel av dricksvattnet från en av reservoarerna på Norra verket i Lund (volym i reservoar 3000 m3).  Spolningen är en första åtgärd för att rengöra ledningen och för att möjliggöra detta har det under sommaren byggts en utspolningsbrunn vid Malmövägen för vidare koppling till dagvattenledning och sen ut i Höje å.

Förhoppningen är att den kraftfulla spolningen ska skölja ut det som orsakat bakterieproblemet. Det kan bli aktuellt med fler spolningar framöver. Nu kommer ledningens vattenkvalitet att noga följas och först när tillräckligt många tjänliga vattenprover tagits kommer ledningen öppnas igen.

Dessa spolningar kommer inte påverka Lundabornas tillgång till dricksvatten.

Sedan april är en projektgrupp på VA SYD igång med att utreda vad som orsakade problemet med dricksvattnet i vattenledningen i Lund. Bland annat har man gått igenom byggskedet, tagit vattenprover och analyserat, testat att ändra vattenriktningen i ledningen, stängt av delar av ledningen och gjort analyser utifrån det. Det har även förts resonemang kring de olika alternativ som finns för att rengöra ledningen.

Fortsättningsvis kommer vi att informera på vasyd.se om arbetet med ledningen.

 

Kontaktperson: Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD, 040 635 05 94

 

Fakta om V450-ledningen
Ledningslängd
: 3990 m
Volym i ledningen: 491 m3
Dimension ledning: 450 mm (inv. 368 mm)
Utloppsledning: 315 mm (inv. 258 mm)
Höjdskillnad: 48 m från reservoar till lägsta punkt, sedan går det uppåt ca 5 höjdmeter
Spoltid: ca 2h
Byggår: byggd i åtta etapper under åren 2007-2012 med olika entreprenörer

Bifogad pdf-fil är en skiss över ledningen. 

 

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument