Gå direkt till innehåll
Råbysjön i Lund äer ett bra exempel på ett öppet dagvattensystem som samtidigt höjer upplevelsen i boendemiljön, säger Karin Fernström, chef Ledningsnätsavdelningen VA SYD
Råbysjön i Lund äer ett bra exempel på ett öppet dagvattensystem som samtidigt höjer upplevelsen i boendemiljön, säger Karin Fernström, chef Ledningsnätsavdelningen VA SYD

Blogginlägg -

Så regnsäkrar vi städerna

Riktigt räliga regn. Det får vi räkna med allt oftare i framtiden på grund av klimatförändringen. Därför arbetar VA SYD tillsammans med kommunerna fram strategier och åtgärdsplaner för hur vi ska klimatsäkra våra städer.

Dagvatten är regn och smältvatten som via ytor ovan mark eller i ledningar rinner ut i hav, sjöar och vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. Dagvatten hanteras av VA SYD tillsammans med ägarkommunerna och det långsiktiga arbetet definieras i dagvattenstrategier och i konkreta åtgärdsplaner. Skyfall, när himlen öppnar sig och ger ifrån sig stora mängder på kort tid, kräver särskilda planer för att dessa extrema situationer ska kunna mötas på ett så bra sätt som möjligt.

Dagvatten kräver ytor
Varje kommun har en dagvattenstrategi som styr planeringen och anger den gemensamma ambitionen för dagvattenhantering vid nybyggnation och i den befintliga bebyggelsen, och en åtgärdsplan för planering av kapacitets-höjande åtgärder på avloppsledningsnätet. Gemensamt för båda är att de styr ett dagligt arbete och lösningar som ska fungera under mer eller mindre normala förhållanden. En utmaning för att få en fungerande vardagsmiljö är att hitta ytor för vattnet. Sedan länge tas dagvattnet emot av ledningar under mark. Dessa har dock begränsad kapacitet. Om rören fylls svämmar vattnet över på gator och kan tränga in i källare eller fylla viadukter.

Öppna system
En del i strategierna är därför att anlägga så kallade öppna dagvattensystem.

– Det kan till exempel vara anlagda dammar eller diken. Här fördröjs vattnet samtidigt som det kan svämma över sina kanter när det kommer mer vatten än normalt. Öppna system har också en viss renande effekt genom att föroreningar sedimenterar och faller ner till botten, förklarar Karin Fernström, chef för ledningsnätavdelningen på VA SYD.

Ett exempel på öppet dagvattensystem är den nyanlagda Råbysjön i Lund. Utöver att vara mottagare av dagvatten förhöjer Råbysjön med sin vattenspegel kvaliteten för de boende i området. Öppna dagvattensystem gynnar också den biologiska mångfalden, både inom djur- och växtlivet.

Underjordiskt magasin
För att öka kapaciteten i avloppsledningsnätet har ett underjordiskt magasin byggts i Djupadalsparken i Malmö, för att kunna ta emot stora mängder vatten och därmed fördröja det.

– Det minskar risken för källaröversvämningar, vilket har varit ett problem i området i samband med kraftiga regn.

En utmaning var att ta hand om schaktmassorna som uppstod. Lösningen var att bygga en pulkabacke ovanpå magasinet.

– På så sätt skapar åtgärden även ett mervärde för de boende, tillägger Karin.

Kartläggning inför skyfall
Skyfall är den andra stora frågan kopplat till klimatsäkring och vatten. Därför tar VA SYD nu fram planer tillsammans med respektive ägarkommun för att hantera skyfall så bra som möjligt. Inför skyfall handlar det till exempel om att ha kartlagt vilka samhällsviktiga funktioner som måste skyddas, var vattnet ställer sig och hur det kan ledas.

– Vid skyfall är det viktigt att hitta tillfälliga ytor där vattnet tillåts rinna eller fördröjas, till exempel vägar som stängs av eller fotbollsplaner dit vi kan leda vattnet.

Samarbete är centralt
Flera olika intressenter berörs och har ansvar i frågorna, exempelvis fastighets-ägare och försäkringsbolag. Den centrala framgångsfaktorn är samarbete.

– Alla intressenter måste hela tiden tänka skyfall när vi bygger nytt för att inte förvärra situationen, säger Karin Fernström.

– Vi måste ha en bra dialog och kommunikation med privata fastighetsägare, och även kunna ställa krav på dem. Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Råbysjön är en öppen damm vars främsta uppgift är att rena och fördröja regnvatten. På så vis förbättras vatten-kvaliteten i Höje å samtidigt som översvämningsrisken minskar i angränsande bostadsområden. Den två och en halv hektar stora Råbysjön är Lunds kommuns största dagvattenmagasin.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24