Följ VA SYD

VA SYDs ekonomiska resultat 2015

Nyhet   •   Apr 29, 2016 13:35 CEST

I VA SYDs årsredovisning kan du läsa om hur intäkter, kostnader och investeringar är fördelade mellan våra medlemskommuner. Här får du även en samlad bild av hur väl vi nådde våra resultatmål under 2015. Årsredovisningen tittar bakåt och redovisar resultatet för 2015 men den ger dig även en fingervisning om vart vi är på väg.

2015 års resultat blev ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Samtliga medlemskommuner inom VA SYD förutom Lund visar ett överskott alternativt nollresultat för 2015. Lunds underskott kan avräknas mot tidigare års överskott. Detta innebär att VA SYD uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

2015 var det första året i en ny politisk mandatperiod och flera nya politiker tog plats i VA SYDs politiska organ. Under året tog vi även ut en ny färdriktning för VA SYD genom vår nya Affärsplan 2016-2019 där bland annat våra klimatutmaningar lyfts fram.

VA SYD är ett kommunalförbund där medlemskommunerna har en egen taxa och ekonomin redovisas alltid både för VA SYD totalt och för respektive medlemskommun.  

VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fyra ägarnämnderna, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet.