Gå direkt till innehåll
Miljöprojektet Tunnel 2000

Pressmeddelande -

Miljöprojektet Tunnel 2000

VA SYD och Malmö stad planerar att bygga en avlopptunnel från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska tjäna som utjämningsmagasin och bidra till en jämnare belastning på Sjölundaverket och därmed en bättre reningsprocess samt minska miljöbelastningen på Malmös kanaler.

Tunneln kommer att skapa möjligheter för framtida generationer att hantera Malmös avlopp kretsloppsanpassat och rationellt, samtidigt som riskerna med det befintliga tryckavloppssystemet försvinner.

Genom att bygga denna tunnel kommer vi kunna minska bräddningsvolymerna till Malmös kanaler med ca 90%”,  säger Marianne Beckmann, ledningsnätschef på VA SYD

Med Tunnel 2000 tar vi också ett stort steg till möjligheten att forma Malmös
kanaler till ett rekreationsområde för fiske och bad
, säger Emmanuel Morfiadakis, ordförande i
VA SYDs förbundsstyrelse

Bakgrund
Stora delar av Malmös innerstad har kombinerade avloppsledningar. Vid kraftig nederbörd överbelastas därför ofta de stora pumpstationerna som svarar för överföring av avloppsvattnet till Sjölunda avloppsreningsverk. Stora mängder kombinerat avloppsvatten bräddas vid dessa tillfällen till Malmös innerstadskanaler och till Sege å. Även i Östra hamnen sker bräddning till hamnbassängerna från ett antal pumpstationer vid kraftiga regntillfällen. Ett sätt att radikalt minska dessa bräddningar och samtidigt förbättra behandlingen vid avloppsreningsverket skulle vara att ersätta tryckledningarna från de stora pumpstationerna med en tunnel i berggrunden och då även ansluta pumpstationerna i Östra hamnen till tunneln.

Bifogad karta visar föreslagen tunnelsträckning.

Fakta
Tunneln ska fungera både som transportsystem och utjämningsmagasin och har en förväntad diameter på 4 -5 m. Tunnelns längd kommer uppgå till drygt 8 km. Investeringskostnaden för tunneln är cirka en miljard kronor.

Ordlista
Avloppsnät utgörs huvudsakligen av följande tre systemtyper:

  • kombinerat system där spill-, dag- och dräneringsvatten går i gemensam ledning till reningsverket
  • duplikatsystem där spill- och dagvatten avleds i skilda ledningar till reningsverk respektive recipient
  • icke verksamt duplikatsystem, där dagvatten från områden med duplikatsystem är anslutet till kombinerat system för vidare transport till reningsverk.

Recipient: vattendrag som tar emot utsläpp av avloppsvatten

Bräddning: avledning av avloppsvatten till recipient vid hydraulisk överbelastning av avloppsanläggningen

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material

Relaterade nyheter