Gå direkt till innehåll
Traktor på åkermark.
Traktor på åkermark.

Pressmeddelande -

Ny testbädd för framtida slamhantering

Nu går fyra kommunala VA-verksamheter ihop i en testbädd för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol. På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet kommer att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.

Vid rening av kommunalt avloppsvatten bildas ett slam, där nästan all fosfor som finns i avloppet samlas. Denna fosfor är en viktig resurs som behöver återföras till jorden, som växtnäring. Nu går VA SYD, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun och VIVAB samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.

̶  Projektet ”Testbädd Ellinge” ger oss möjligheten att testa en relativt ny teknik i stor skala. Resultaten bidrar till ny kunskap och nytta för resten av VA-Sverige och världen, säger David Gustavsson, projektledare för Testbädd Ellinge och forskningsledare på Sweden Water Research och VA SYD.

Pyrolys är en upphettning av organiskt material i en syrefri miljö där fosforn stannar kvar i slammet och där en del av kolet inte försvinner som koldioxid och bidrar till växthusgasutsläpp. Resultatet blir istället ett slambiokol som är en stabil produkt som kan återföras till jorden, som en kolsänka, men också som en jordförbättrare. En del av tungmetallerna, framför allt kadmium, kvicksilver och arsenik, avskiljs från slammet vid pyrolys vid tillräckligt höga temperaturer.

̶  Slamfrågan har en lång historik inom VA och det är nu hög tid att utveckla långsiktigt hållbara lösningar där den viktiga växtnäringen kan tillvaratas på ett korrekt sätt. Pyrolys är ett intressant område som vi sedan flera år tillbaka har följt. Tillsammans med övriga parter påbörjar vi denna resa, där målet är en framtida hållbar slamhantering, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Pilotanläggning för torkning och pyrolys
Testbädd Ellinge kommer sätta upp en pilotanläggning för torkning och pyrolys för att testa metoderna på olika kvaliteter och typer av avloppsslam. Projektet kommer visa möjligheter för hur infrastrukturen för slamhanteringen skulle kunna se ut framåt. Dessutom kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av de resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

̶  Vi ser pyrolys som ett mycket intressant alternativ för vårt slam i framtiden, och vi är glada för att vi utvecklar och lär oss tillsammans i detta projekt, säger Maurice Bourne, enhetschef för Avloppsvattenrening i Kungsbacka kommun.

De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Projektet löper fram till 2024 och delfinansierat av Vinnova.

̶  Projektet ger VIVAB och övriga parter en unik möjlighet att positionera sig på den nationella ”slamkartan”. Genom att vi går samman i en gemensam testanläggning för slamtorkning och pyrolys ger det oss möjlighet att testa olika typer av avloppsslam från våra resursverk. Satsningen ligger helt i linje med VIVAB:s övergripande miljömål där vi med en hållbar slamhantering tar tillvara på värdefull växtnäring från avlopp, säger Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingschef på VIVAB.

VA SYD är koordinator för projektet och övriga medverkande är: Högskolan i Borås, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Vatten och Miljö i Väst (VIVAB), Värpinge Grön LivsCultur, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Om slam från avloppsvatten
Slam är en av restprodukterna när avloppsvatten renas. I slammet finns en stor del av fosforn och det organiska materialet från avloppsvattnet. Slam har spridits på åkermark i syfte att återföra fosfor samt öka mullhalten i jorden. Nu diskuteras ett eventuellt förbud för slamspridning och VA-Sverige behöver hitta nya vägar för en hållbar slamhantering.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360