Gå direkt till innehåll
Nya mötesplatser när återvinningen flyttar in

Pressmeddelande -

Nya mötesplatser när återvinningen flyttar in

Återvinningscentraler på gångavstånd kan bli ett lyft för miljön. Kvartersnära återvinningscentraler
kan förenkla för människor som bor centralt att både återvinna och återanvända. De skapar mötesplatser, nya jobb och bidrar på så sätt till att bygga det hållbara samhället.

Möjligheterna att inrätta kvartersnära återvinningscentraler har undersökts i ett projekt genomfört
av Avfall Sverige, Sysav och VA SYD med hjälp av Tyréns. Projektet syftade till ge en bild av vad en kvartersnära återvinningscentral är och hur den kan förverkligas, men även hur den kan förvaltas och drivas. Resultatet presenteras nu i en vägledning till kommunerna för etableringen av kvartersnära återvinningscentraler, som ska erbjuda möjligheter för kommuninvånarna att förebygga eller återanvända avfall.

Att förebygga att avfall uppkommer är första prioritet enligt EU:s avfallshierarki, liksom hos alla de som arbetar med att utveckla den kommunala avfallshanteringen. Samtidigt ökar kraven på service och närhet från kommuninvånarna.

Idag ligger flertalet av landets återvinningscentraler i städernas utkant och är ibland svåra att nå
utan bil. Ett resultat kan bli att man inte lämnar sitt avfall till återvinning och i slutändan blir miljön lidande.

I Köpenhamn och Oslo finns kvartersnära återvinningscentraler, där bland annat förpackningar, grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall kan lämnas, samtidigt som återbruket är starkt betonat. I rapporten presenteras några exempel på hur en etablering av kvartersnära återvinningscentraler i Malmö kan förverkligas.Tomma butikslokaler kan på så sätt få nytt liv, men lösningar där
insamlingsbehållare ställs upp utomhus är också tänkbara.

"Kvartersnära återvinningscentraler gör det ju lättare för kommuninvånarna att lämna sitt avfall på rätt plats. Vi från kommunens sida måste se till att möjligheter ges för att öka återvinningen och framförallt bidra till att förändra synen på de saker vi vill göra oss av med. Att göra sig av med avfall är en vardaglig syssla som med rätt förutsättningar kan bidra till möten mellan människor", säger projektledare Savita Upadhyaya på VA SYD.

Illustration: Sofia Melin, Arkitektskolan Lunds universitet

 


 


 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360