Gå direkt till innehåll
Ökade krav kräver höjda vatten- och avloppstaxor

Pressmeddelande -

Ökade krav kräver höjda vatten- och avloppstaxor

Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, vilket medför ökat behov av investeringar för att rusta för framtiden. Från 1 januari 2014 höjer VA SYD vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Höjningen görs för att möta ökade drift- och investeringskostnader inom
VA-verksamheten i samtliga kommuner.

VA-taxan i respektive medlemskommun
Höjningarna av VA-taxan i VA SYDs medlemskommuner är olika och skillnaden beror på att varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde med individuella förutsättningar.

Den genomsnittliga höjningen för respektive kommun jämfört med gällande taxa från 2013 är:

  • Burlövs kommun höjer med 6 %
  • Eslövs kommun höjer med 6 %
  • Lunds kommun höjer med 11,5 %
  • Malmö stad höjer med 3,8 %

Ytterligare information om bakgrunden till respektive kommuns taxor samt vad den innebär för exempelvis en villa eller en lägenhet finns på: www.vasyd.se/va-taxa

Varför höjs taxan?
Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt. Ett nytt avtal för slamhantering har också medfört ökade kostnader och är en anledning till att VA-taxan höjs.

 "Vi vill kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden", säger Emmanuel Morfiadakis, förbundsstyrelsens ordförande på VA SYD.

Hur bestäms VA-taxan?
Förbundsfullmäktige i VA SYD fastställer vatten- och avloppstaxan i medlemskommunerna. Det görs efter förslag från respektive medlemskommuns ägarnämnd och en beredning i förbundsstyrelsen. VA-taxan för 2014 i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun samt i Malmö stad fastställdes i VA SYDs förbundsfullmäktige den 29 november 2013.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360