Gå direkt till innehåll
Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Eslöv

Pressmeddelande -

Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Eslöv

Kommunfullmäktige tog den 25 maj beslut om föreslagna planer för utbyggnad av vatten och avlopp i Eslöv. Nu kan vi ta ytterligare ett steg för att värna om miljön och förbättra den ekologiska statusen i vattendrag och sjöar.

Övergödning i sjöar och vattendrag är ett stort miljöproblem idag, vilket bland annat beror på att bristfälliga enskilda avloppsanläggningar släpper ut näringsämnen som innehåller kväve och fosfor. Sedan 2007 värnar därför den nya vattentjänstlagen* om vattnets ekologiska status och det finns en skyldighet för kommunerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- och miljöskäl finns ett behov.

- Med ett väl utbyggt system bidrar vi till att värna miljön och förbättra balansen i våra vatten, samtidigt som den enskilde får en säker och långsiktigt hållbar avloppshantering, säger Marianne Beckmann, vik. ledningsnätchef, VA SYD.

VA SYD har tillsammans med Eslövs kommun utrett behovet av VA-utbyggnad i kommunen, en utredning som skett i dialog med Länsstyrelsen och som nu är antagen av kommunfullmäktige.

- Fler kommuner i landet är igång och planerar för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Med en fastställd plan för Eslöv kan vi nu ge en tydlighet var man kan förvänta sig kommunala VA-system i kommunen, säger Marianne Beckman.

Utbyggnaden kommer att ske under en tioårsperiod. Fastighetsägarna i de berörda områdena fick under hösten 2014 översiktlig information om planerna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp hem i sin brevlåda. Vidare information har efter beslutet skickats till dessa fastighetsägare, och kontinuerlig information kommer att ges under projektets gång.

Mer information om planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer efterhand att läggas ut på www.vasyd.se/va-utbyggnad

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter