Gå direkt till innehåll
Sjölunda reningsverk
Sjölunda reningsverk

Pressmeddelande -

Samråd om nytt system för avloppsvattenrening

För att värna om våra vattenmiljöer, möjliggöra växande städer och möta krav på avancerad avloppsrening planerar VA SYD att bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala. Nu bjuder VA SYD till ett nytt avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken.

Med anledning av förändrade förutsättningar för planerandet av ett nytt system för rening av avloppsvatten – bjuder VA SYD in till nytt samråd enligt 6 kap miljöbalken. Det innebär att cirka 17 000 berörda fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, myndigheter och organisationer kan ställa frågor och lämna synpunkter på utbyggnadsplanerna under samrådstiden som sträcker sig fram till den 25 februari 2023. Samrådet är en del av processen att söka ett nytt miljötillstånd för ett framtida system för avloppsvattenrening.

– Det är viktigt för oss att alla berörda känner sig involverade och delaktiga i vår betydelsefulla infrastruktursatsning. Samrådet skapar en möjlighet att få inblick i vad det är vi planerar att bygga, nyttorna och vilken påverkan det kommer att ha på omgivningen. Informationen som vi får in under samrådet är viktig och värdefull i vårt fortsatta arbete med tillståndsansökan. Ett nytt samråd innebär även att tidigare synpunkter behöver skickas in på nytt, säger Lena Hellberg, projektledare för tillståndsprocessen och samrådet.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva det nya avloppsreningssystemet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. I samrådsunderlaget finns även en djupare beskrivning och kartor över påverkansområden för buller-, vibrations- och grundvattenpåverkan samt en förteckning över direkt berörda fastigheter.

Efter samrådet kommer alla frågor och synpunkter med relevans att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. Redogörelsen blir en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan som VA SYD lämnar in till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Parallellt pågår även ett samråd inför tillståndsansökan enligt kontinentalsockellagen i samband med att VA SYD planerar att anlägga nya utloppsledningar på allmänt vatten i Öresund.

Mer information om samrådet och samrådsunderlag finns på hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Ett nytt system för rening av avloppsvatten

Programmet Hållbar avloppsrening i en växande Skåne omfattar ett nytt Sjölunda avsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund, utloppsledningar i Öresund, en ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk, en avloppstunnel från Malmö samt överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta kommuner till Sjölunda avloppsreningsverk.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360