Gå direkt till innehåll
Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk.
Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk.

Pressmeddelande -

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Den 1 januari justeras brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna 29 november 2016. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir oförändrade i Malmö stad.

De genomsnittliga justeringarna gällande brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som beslutats är:


Ökad kostnad för
typhus A/år*
Ökad kostnad för
typhus B/år** 
  • Burlöv
+2 %100 kr/år 945 kr/år
  • Eslöv
+2 %
138 kr/år1 210 kr/år
  • Lund
+5 %266 kr/år1 690 kr/år
  • Malmö
+/-0 %

*Typhus A, villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år

**Typhus B, flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år

Varför höjs avgifterna?

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Burlöv och Eslöv har relativt stora investeringsbudgetar för 2017. I Burlöv planeras bland annat för att säkra vattentillförseln till Burlöv genom en ny dricksvattenledning och förnyelse av ledningsnätet. VA SYD kommer också vara en aktör i kommunens utbyggnadsplan för Burlöv.

I Eslöv finns behov att rusta upp VA SYDs fastighetsbestånd och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i norra Eslöv kommer att kräva resurser. 

Även i Lund kommer det att investeras i förnyelse av befintligt ledningsnät och i utbyggnad av VA-nätet till Lunds nya delar. Investeringsprojekt i Lund ska i större utsträckning bäras av avgifterna från VA-kollektivet där det tidigare funnits avsättningar som kunnat nyttjas istället för att höja avgifterna.

Malmö, som har ett större avgiftsunderlag än övriga medlemskommuner, kommer enligt prognos ha ett relativt stort överskott vid årsskiftet och därför beslutades att inte justera brukningsavgifterna inför 2017. En del av överskottet ska gå till arbetet med att anpassa staden till framtida klimatförändringar med stora regn.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material