Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Den 1 januari 2018 justeras brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 30 november 2017. Avgifterna kommer att höjas i samtliga kommuner. Höjningen beror på ökade behov av investeringar för att möta befolkningstillväxten, utbyggnad av städerna och säkra vår hantering av dricksvatten och avloppsrening.

De genomsnittliga justeringarna gällande brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, som beslutats är:

Höjning i
procent
Ökad kostnad för
typhus A/månad*
Ökad kostnad för
typhus B/månad**
Burlöv 1% 4,08 kr/månad 37,75 kr/månad
Eslöv 4% 23,42 kr/månad 207,58 kr/månad
Lund 11,8% 55,08 kr/månad 347,00 kr/månad
Malmö 2,5% 8,33 kr/månad 83,83 kr/månad

*Typhus A, villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år
**Typhus B, flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år

Varför höjs avgifterna?

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

- VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen, VA SYD.

Varför är höjningen procentuellt högre i Lunds kommun än i de andra kommunerna?

I VA-branschen finns en treårsregel för taxor, det överskott en kommun får under år 1, måste förbrukas innan år 4. Lund har inget överskott sedan tidigare år, varför behovet att höja taxan är större än i övriga kommuner. I Lund finns dessutom flera stora infrastrukturprojekt planerade, med förnyelse i samband med spårvägsprojektet, utbyggnad av Vombs by och undersökningar av ledningsnätet kring sjukhusområdet.

- Infrastrukturen under jord syns inte, men kräver investeringar för att fungera. VA SYD tar ansvar för att vi hanterar vårt viktiga dricksvatten och vår avloppsrening på ett långsiktigt hållbart sätt för våra kunder, säger Stefan Åkesson.

Studie visar att VA-avgifter måste höjas

Branschorganisationen Svenskt Vatten har gjort en studie som entydigt visar att stora VA-investeringar behövs i svenska kommuner och att de måste påbörjas nu. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100 procent, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Länk till rapport.

Vem bestämmer taxan?

VA SYD bestämmer taxenivåerna enligt de beräkningsgrunder som finns angivna i respektive ägarkommuns taxeföreskrift. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna.

Det är alltså VA SYD som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige som beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva kommunens VA-anläggning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360