Gå direkt till innehåll
VA SYD, miljöcertifierat enligt ISO 14 001

Pressmeddelande -

VA SYD, miljöcertifierat enligt ISO 14 001

VA SYD är nu miljöcertifierat enligt ISO 14 001 och är därmed ett steg närmare visionen, att vara en ledande aktör i det hållbara samhället, för kunden och miljön. Miljöcertifieringen innebär att vi tydliggör våra processer, strukturerar och följer upp vårt arbete kontinuerligt så att vi på ett effektivt sätt kan förbättra vårt miljöarbete.

Möter framtidens miljökrav
Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, vilket kräver ett långsiktigt förbättringsarbete. Genom miljöcertifieringen får vi bättre kontroll på de lagar och krav som ställs på verksamheten och skapar rutiner som säkerställer att vi följer lagstiftningen även om lagstiftningen förändras. Certifieringen tydliggör även verksamhetens miljöpåverkan.

Det positiva med miljöcertifieringen är att vi skapar ett strukturerat arbetssätt och får samordning i miljöarbetet i hela verksamheten”, säger Anders Ledskog, Förbundsdirektör på VA SYD

VA SYD arbetar för en god miljö genom att:

  • ledningen skapar förutsättningar för medarbetare att arbeta med miljöfrågor som en naturlig del i verksamheten
  • miljöpåverkan vägs in vid upphandling
  • reningsverk och ledningsnät betraktas som en sammanhängande helhet, där gemensamma insatser görs för att minska vår totala påverkan på vattenmiljön
  • slammet ses som en resurs
  • restprodukter från avloppsreningen och utsorterat material från avfallsinsamlingen ingår i långsiktigt hållbara kretslopp
  • minska mängderna och förbättra kvalitén på insamlat avfall
  • ha en effektiv energianvändning och ambition att öka andelen förnyelsebara energikällor samt ha en effektiv transportanvändning
  • regelbundet kommunicera och följa upp miljöarbetet både internt och externt

Bildförklaring: Mona Kristensson från Intertek som överlämnar certifikatet för ISO 14001 till Anders Ledskog, Förbundsdirektör på VA SYD


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360