Följ VA SYD

Taggar

Kranvatten

Avloppsvatten

Hushållsavfall

Hållbart vatten nr 2, 2013

Hållbart vatten nr 2, 2013

Dokument   •   2013-06-03 17:14 CEST

Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan reningsverk, årstider samt mikroorganismer. Generellt kan en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna ses efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månader.

Hållbart vatten, nr 1 2012

Hållbart vatten, nr 1 2012

Dokument   •   2012-12-17 11:42 CET