Gå direkt till innehåll

Nyhet -

VA SYD kartlägger användningen av kemikalier

I veckan skickar VA SYD ut information om hur verksamheter ska gå till väga för att inventera och dokumentera olika kemiska ämnen i samband med produktion. Informationen skickas till  B-verksamheter, klassade av miljöbalken och som är verksamma inom VA SYDs område.  

-Vi vill utveckla samarbetet med verksamheter inom VA SYDs område för att inventera och fasa ut ämnen som är skadliga för miljön. För att effektivt kunna kartlägga alla ämnen använder vi oss av verktyget Envomap. Ett verktyg som tagits fram och utvecklats av bland andra Käppala avloppsreningsverk i Stockholm, säger Katarina Hansson, Miljöingenjör på VA SYD.

VA SYD ser avloppsvattnet som en resurs i form av energi och näringsämnen.
VA SYD arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet för att släppa ut ett rent vatten till recipienten (hav och vattendrag) och för att tillverka en säker slamprodukt. Arbetet med att fasa ut farliga kemikalier är en viktig del i vårt arbete och för att lyckas behöver vi verksamheternas hjälp. VA SYD har rätt att känna till och även ställa krav på kemiska ämnen som leds ut från en verksamhet med avloppsvattnet.

Hur kommer detta gå till?

Verksamheterna får tillgång till Envomap för att manuellt kunna lägga in sina produkter i verktyget. Envomap söker sedan mot olika databaser, bland annat PRIO-databasen hos Kemikalieinspektionen, för att få information om produkterna innehåller några miljö- och hälsoskadliga ämnen. Verktyget kan även användas av verksamheterna för redovisning till tillsynsmyndigheten vid miljörapportering.

Målet med hela arbetet är att fasa ut miljöskadliga ämnen från avloppsvattnet in till reningsverken för att kunna använda slammet som gödsel på våra åkrar och att få ett renare vatten ut till våra vattendrag.

För alla A- och B-verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten till VA SYDs reningsverk är det obligatoriskt att lämna in en kemikalieförteckning enligt ovan. Det kommer även att vara obligatoriskt för så kallade prioriterade C- och U-verksamheter. Alla verksamheter som ska lämna in kemikalieförteckning kommer att få en begäran från VA SYD om detta. Alla verksamheter som klassas som A-verksamheter enligt miljöbalken har redan gjort detta arbete och nu är det alla B-verksamheters tur.

Tillsammans kan vi göra en stor insats för en bättre miljö!

 

Fakta om uppdelning i olika verksamhetsklasser

Om man driver en verksamhet som är miljöfarlig, kan verksamheten omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Tillståndspliktiga verksamheter klassas (beroende på verksamhetsslag och storlek) som A- resp. B-verksamheter och anmälningspliktiga klassas som C-verksamheter.
U-verksamheter är övriga verksamheter. Prioriteringen av C- och U-verksamheter görs av VA SYD och den grundar sig på vad verksamheterna släpper ut i avloppsvattnet.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360