Gå direkt till innehåll
Klagshamns avloppsreningsverk, som ligger utanför Malmö.
Klagshamns avloppsreningsverk, som ligger utanför Malmö.

Nyhet -

Miljörapporter 2023: så mår VA SYDs avloppsreningsverk

Varje år följer VA SYD upp hur det gått för våra sex större, tillståndspliktiga avloppsreningsverk genom miljörapporter. Nu är miljörapporterna för 2023 sammanställda och inskickade till våra tillsynsmyndigheter.

Avloppsreningsverk som klarade kraven

•Ellinge, Eslöv klarar utsläppsvillkoren. Ellinge har även avlastat Källby och Sjölunda under året genom att ta hand om delar av det uppkomna slammet från dessa anläggningar som just nu genomgår omfattande renoveringar.

•Borgeby, Lomma klarar sina utsläppsvillkor.

•Södra Sandby, Lund klarar sina utsläppsvillkor.

Avloppsreningsverk som inte klarade kraven


•Sjölunda, Malmö har överskridit årets utsläppsvillkor för kväve samt några av månadernas utsläppsvillkor för fosfor. Skälet till detta är driftstörningar, omfattande underhållsarbete och att det var ett ovanligt blött och kallt år vilket ytterligare påverkar reningsprocessen negativt på olika sätt.

•Klagshamn, Malmö har överskridit årets utsläppsvillkor för fosfor. Skälet till detta är framför allt flera regniga månader i slutet av året, i kombination med omfattande underhållsarbete och driftstörningar.

•Källby, Lund har överskridit utsläppsvillkoret för fosfor under ett par sommarmånader. Detta berodde på kapacitetsproblem i slamhanteringen.

Vad händer nu och hur löser VA SYD situationen?

VA SYD har under året fört dialog med myndigheterna angående utsläppsresultaten. För Sjölunda finns sedan tidigare en handlingsplan för att förbättra reningsgraden, den jobbar vi vidare med. För Klagshamn och Källby har arbete inletts med att ta fram planer för investeringar och driftåtgärder som krävs under de närmsta åren, med målet att klara utsläppsresultaten.

På längre sikt kommer alla dessa reningsverk att behöva genomgå stora förändringar för att möta såväl striktare utsläppskrav som en växande befolkning i området. VA SYDs regionala infrastruktursatsning MAXIMA innebär ett nytt avloppsreningsverk på den plats som Sjölunda ligger på idag och som anpassas för framtida krav. Där kommer avloppsvatten från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö renas mer effektivt och driftsäkert än idag.

Även Klagshamns avloppsreningsverk är i behov av ombyggnad och VA SYD startar under våren 2024 ett program där ombyggnaden ska planeras och nytt miljötillstånd sökas.

Varför har VA SYD problem på vissa av avloppsreningsverken?

Många anläggningar som byggdes för 60 år sedan och har nått sin gräns när det gäller kapacitet och teknisk livslängd. För att upprätthålla kapaciteten krävs stora underhållsinsatser och det finns inte marginaler att hantera störningar som uppstår.

-Det är en otroligt ansträngd situation för både vår personal och verken. Att ha ett avloppsreningsverk som ska fungera dygnet runt samtidigt som vi ska lösa akuta driftproblem är ingen enkel balansgång. Vi måste helt enkelt modernisera och investera för både nuläge och många år framåt, säger Gard Braadli, avdelningschef Produktion på VA SYD.

Exempel på störningar är avstängningar som behöver göras för att kunna utföra underhåll och flödestoppar i samband med kraftiga regnväder. Flödestoppar vid regnväder utgör ett problem eftersom flödestopparna idag är högre än tidigare till följd av åldrande ledningar med ökat inläckage och klimatförändringar som ger kraftigare regn och därmed mer vatten. Vid flödestoppar måste maskiner på reningsverket gå på maxkapacitet och då sker ofta haverier, om utrustningen är i dåligt skick. Framåt ser vi att växande befolkning i regionen, hårdare miljölagstiftning och klimatförändringar kräver utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverken.

Läget med stora investeringsbehov för VA är inte unikt för VA SYD utan ser liknande ut i hela Sverige. Branschorganisationen Svenskt Vatten har i sin investeringsrapport sett att Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr. Den årliga investeringstakten ligger runt 20 mdkr vilket ger en växande investeringsskuld.
Läs mer här


Hur påverkas vattendragen?

Det renade avloppsvattnet från Sjölunda och Klagshamn släpps ut i Öresund. Renat avloppsvatten från Källby släpps ut i Höje å. Förhöjda utsläpp av kväve och fosfor kan, på grund av att de stimulerar algtillväxt, orsaka övergödning och i förlängningen syrebrist i de vatten de släpps ut i.

VA SYD är medlem i Öresunds vattenvårdsförbund och i Höje å vattenråd, som samordnar kontroller av flera miljöfaktorer i dessa vatten och som ger en bedömning av den ekologiska statusen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll