Gå direkt till innehåll
Flygbild över Sjölunda mot norr
Flygbild över Sjölunda mot norr

Pressmeddelande -

Beslut om tunnelanslutning till Sjölunda avloppsreningsverk

En avloppstunnel är det bästa alternativet för att kommunerna Burlöv, Lomma och Lund samt Hjärups tätort ska kunna ansluta till det regionala avloppsreningssystemet MAXIMA. Det beslutade VA SYDs förbundsstyrelse på fredagen.

Behovet av att bygga ut och modernisera avloppsreningen brådskar i flera kommuner. Avloppsreningssystemet MAXIMA är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar och robust avloppsvattenrening. MAXIMA ska rena avloppsvatten från nästan 700 000 personer och består av flera olika delar, så som en avloppstunnel under Malmö och ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk.

För att ansluta kommunerna Burlöv, Lomma och Lund samt Hjärups tätort har det diskuterats om avloppsvattnet ska överföras till Sjölunda avloppsreningsverk via konventionella ledningar eller via en tunnel. VA SYD har utrett och jämfört alternativ och konstaterat att en tunnel blir mer kostnadseffektiv och får mindre påverkan på omgivande miljö.

- Detta är den bästa lösningen för vår framtida avloppsrening, både tekniskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt, säger Magdalena Beck, förbundsstyrelseordförande för VA SYD.

Avloppstunneln från Källby avloppsreningsverk till Sjölunda avloppsreningsverk blir en cirka 10,5 kilometer lång och tät betongtunnel som transporterar avloppsvattnet med självfall. Tunneln anläggs på cirka 25-30 meters djup vilket innebär en större möjlighet att fortsätta använda viktig jordbruksmark längs med sträckan, jämfört med en ledning.

- Avloppsreningen är en samhällsviktig fråga som väcker engagemang. Vi har ett stort behov av utbyggnad och modernisering. Regionen står inför stora utmaningar kopplat till både befolkningstillväxt, klimatförändringar och höjda miljökrav, därför är det viktigt att vi har samsyn kring hur vi möter dessa utmaningar, säger Lars Leonardsson, vice förbundsstyrelseordförande för VA SYD.

Frågan om en regional lösning för avloppshantering har utretts av VA SYD sedan 2013.

- Det finns begränsningar i vårt nuvarande system. Sjölunda avloppsreningsverk behöver rustas upp omgående och även Källby avloppsreningsverk är nära sin maxkapacitet. Vi måste göra detta nu för att våra städer ska kunna fortsätta växa och må bra, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD.

  Politisk beslutsprocess

  Fler politiska beslut återstår innan spaden kan sättas i marken. I mars ska VA SYDs förbundsfullmäktige besluta om en slutlig omfattning, investeringsbudget och kostnadsfördelning mellan de medverkande kommunerna. Ärendet skickas därefter ut till kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö för beslut innan sommaren. Därefter kan VA SYD gå vidare med entreprenadupphandlingar, miljötillståndsprocess och projektering. En preliminär byggstart är planerad till 2027.

  FAKTA: Detta är avloppsreningssystemet MAXIMA

  Avloppsreningssystemet MAXIMA är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar och robust avloppsvattenrening. Förutom avloppstunneln från norr består avloppsreningssystemet MAXIMA av ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda samt en avloppstunnel under Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten från Bara och Klågerup i Svedala kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun. Läs mer om MAXIMA på maxima.vasyd.se


  BAKGRUND: Beskrivning av de två alternativen och bedömning

  Två olika alternativ för överföring av avloppsvattnet från kommunerna Burlöv, Lomma och Lund samt Hjärups tätort till Sjölunda avloppsreningsverk:

  Ledningsanslutning från norr: Ett konventionellt ledningssystem med två parallella ledningar utmed en sträcka på cirka 14 kilometer som läggs på 3-5 meters djup. Anläggningen är en kombination av tryck- och självfallsledningar och omfattar totalt fyra pumpstationer i serie. Anslutning till ledningssystemet från tätorterna Arlöv, Hjärup, Lomma och Åkarp sker via befintligt system. Ett nytt ledningssystem ansluter Bjärreds tätort.

  Tunnelanslutning från norr: Avloppstunneln från Källby avloppsreningsverk till Sjölunda avloppsreningsverk är en cirka 10,5 kilometer lång och tät betongtunnel som transporterar avloppsvattnet med självfall. Tunneln anläggs på cirka 25-30 meters djup. Tätorterna Arlöv, Lomma och Åkarp ansluter via befintligt system. Ett nytt ledningssystem ansluter Bjärreds tätort.

  Bedömning

  Utifrån sammanställda analyser och beräkningar bedöms en tunnelanslutning från norr vara det mest fördelaktiga alternativet för den framtida överföringen av avloppsvatten från norr till Sjölunda avloppsreningsverk. De mest betydande motiven till detta är:

  • Ledningsalternativet har ur ett systemperspektiv en högre investeringskostnad och en högre drifts- och underhållskostnad än tunnelalternativet. Det gäller även för den totala slutkostnaden inklusive osäkerhet och risker.
  • Genomförandetiderna för de båda alternativen skiljer sig åt. Sluttiden för tunnelanslutning norr beräknas till 2035 och för ledningsanslutning norr till 2037.

  Därutöver belyses även följande motiv:

  • Ledningsalternativet medför i byggskedet stort markintrång i framförallt befintlig åkermark, i ett område som klassas som mycket rik fornlämningsmiljö. Markintrånget begränsar även framtida exploateringar i delar av medlemskommunerna och dess anslutande områden i Hjärup, Lomma, Staffanstorp och Lund/Källby.
  • Ledningsalternativet förutsätter ett stort utjämningsmagasin i Källby. Osäkerhet råder över var placering kan ske med hänsyn tagen till intilliggande bebyggelse, rekreation och naturreservat. Miljö- och hälsa kan komma att påverkas i utjämningsmagasinets omgivningar då stillastående avloppsvatten kan orsaka dålig lukt. Bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) till Höje å kommer att ske vid skyfall.
  • Tunnelalternativet har stor transport- och magasineringskapacitet. Större lagringskapacitet innebär att flödet till Sjölunda avloppsreningsverk kommer att vara jämnare än för ledningsalternativet, vilket förenklar optimeringen av verkets reningsprocesser och bäst möter krav på miljö och hälsa, klimatförändringar, befolkningstillväxt samt möjliggör framtida stadsutveckling.
  • Tunnelalternativet bedöms vara mindre känsligt och mer driftsäkert, då den innefattar en pumpstation med redundans i form av två parallella pumpsystem vid Sjölunda avloppsreningsverk, gentemot ledningsalternativet vars fyra pumpstationer ligger i serie.
  • Tunnelalternativet är mer skyddat. Det djupa läget innebär liten risk för skador på tunneln vid framtida byggprojekt, jämfört med ytligt förlagda ledningar. Detta är också av betydelse med hänsyn till det förändrade omvärldsläget.
  • Att tunnelalternativet bedöms vara säkrare, mindre känsligt och mer driftsäkert innebär även att systemet har mindre risk för oplanerade bräddningar och påverkan på miljön.
  • För att kunna ta hand om flödena från ledningsalternativet måste det dimensionerande flödet i Sjölunda avloppsreningsverk höjas till 12,5 kubikmeter per sekund, jämfört med 10 för tunnelalternativet. Detta får konsekvenser på Sjölunda avloppsreningsverk storlek och utformning, vilket medför högre kostnader och miljöpåverkan.
  • Ledningsalternativet kräver ytterligare en utloppsledning, totalt tre, för att kunna ta hand om flödena från Sjölunda avloppsreningsverk, om det dimensionerande flödet höjs till 12,5 kubikmeter per sekund. Detta skulle innebära ökad muddring i Öresund.


  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360

  Relaterat innehåll