Gå direkt till innehåll
Nya utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk bidrar till ett renare Öresund

Blogginlägg -

Nya utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk bidrar till ett renare Öresund

Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA kommer att bestå av flera delar, bland annat utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk längre ut i Öresund. Tillsammans med förbättrad reningsteknik minskar detta påverkan på vattenmiljön avsevärt, vilket skyddar framför allt Lommabuktens badvatten och känsliga naturområden.

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA beräknas vara i drift cirka 2035, och inkluderar ett ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar, en ny pumpstation samt helt nybyggda avloppstunnlar under Malmö och från Lund.

Högre reningseffektivitet

När MAXIMA står färdigt kommer Sjölunda avloppsreningsverk att kunna rena ungefär dubbelt så mycket avloppsvatten jämfört med idag, med högre reningseffektivitet. Framför allt förbättras nedbrytningen av organiskt material men även av kväve och fosfor.

Renare vatten släpps ut längre ut i Öresund

Med ny, effektivare reningsteknik på Sjölunda avloppsreningsverk och nya utloppsledningar som leder det renade avloppsvattnet längre ut i ett mer strömt vatten i Öresund, minskar påverkan på vattenmiljön i området avsevärt jämfört med idag. MAXIMA möjliggör också att mindre, lokala verk kan stängas, vilket minskar utsläppen till vattendrag inåt land, exempelvis Höje å, Lödde å och Sege å, som rinner ut i Lommabukten. Sammantaget förbättrar detta badvattenkvaliteten i Lommabukten samt skyddar känsliga Natura 2000-områden. En minskad övergödning i Lommabukten gynnar också förekomsten av ålgräs, som är en art med viktiga ekologiska funktioner.

Inga begränsningar förutom ankringsförbud

De nya utloppsledningarna från Sjölunda avloppsreningsverk blir cirka 4 kilometer långa, mot dagens 2 kilometer, och anläggs på havsbotten. Närmast land läggs de i en muddrad ränna och längre ut fästs de med pålar för att inte påverkas av strömkrafter. Eftersom ledningarna inte kommer att sticka upp ovanför havsbotten förrän cirka 2 kilometer från land, begränsas inte sedvanlig användning av området för exempelvis fritidsbåtar. Det kommer dock att vara ankringsförbud inom anläggningens gränser, som markeras på sjökort.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll